СЪДЪРЖАНИЕ:

ВЪВЕДЕНИЕ
II.ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ
III.ДЕФИНИЦИИ
IV.ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА
V.ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ
VI.ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА
VII.РЕГИСТРАЦИЯ
УСЛОВИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И/ИЛИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ
ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ
ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА
ОБРАБОТВАНЕ НА ЛИЧНИ ДАННИ
ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ
XIII.ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ
XIV.АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН
XV.ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ
XVI.ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Oбщи ycлoвия

I. ВЪВЕДЕНИЕ

Добре дошли в http://www.netimo.bg/ (“Уеб сайтът” или „Интернет страницата“), който се управлява от „РЕАЛТИКО“ ЕООД и е достъпен в цял свят.

ИЗПОЛЗВАЙКИ ТАЗИ ИНТЕРНЕТ СТРАНИЦА ВИЕ ГАРАНТИРАТЕ, ЧЕ СТЕ НАВЪРШИЛИ 18 ГОДИНИ И СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА УЕБ САЙТА. МОЛЯ ДА ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВНИМАТЕЛНО ПРЕДИ ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ И В СЛУЧАЙ, ЧЕ ИМАТЕ ВЪПРОСИ, МОЛЯ ДА СЕ СВЪРЖЕТЕ С НАС НА: OFFICE@NETIMO.BG.

АКО НЕ СТЕ СЪГЛАСНИ С НЯКОИ ОТ УСЛОВИЯТА, СЪДЪРЖАЩИ СЕ В НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ ВИЕ НЕ ТРЯБВА ДА ИЗПОЛЗВАТЕ ТОЗИ УЕБ САЙТ.

II. ЦЕЛИ И ОБХВАТ НА ОБЩИТЕ УСЛОВИЯ

1.1Настоящите Общи условия са изготвени и предназначени да уредят отношенията между „РЕАЛТИКО“ ЕООД, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204998801, със седалище и адрес на управление в: град София, ул.“Кестенова гора“, бл.113, вх. А, ет.2, ап.6, телефон за контакти: 00359 893 51 20 90, електронна поща: office@netimo.bg и интернет страница: http://www.netimo.bg/, наричано по-долу за краткост „Доставчик“, и Ползвателите на уеб сайта, наричани по-долу „Ползвател/и“ във връзка с използване на интернет страницата и регистриране на потребителски профил от Ползвателите на интернет страницата. Останалите документи, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателите във връзка с използването на уеб сайта са Политиката за защита на личните данни и Политиката относно бисквитките.

1.2Тези общи условия се прилагат еднакво както за регистрирани, така и за нерегистрирани Ползватели и влизат в сила от момента, в който Ползвателят за първи път използва уеб сайта или регистрира потребителски профил. Общите условия се прилагат при всяко посещение и използване на уеб сайта и имат действие до спиране използването на уеб сайта или закриването на регистрирания потребителски профил. Ползвателят се задължава да използва уеб сайта и цялото съдържание на уеб сайта законосъобразно, в съответствие с условията посочени в настоящите общи условия и съгласно предназначението му.

III. ДЕФИНИЦИИ

2.1 По смисъла на настоящите Общи условия:

а/ Доставчик е „РЕАЛТИКО“ ЕООД.

б/ Ползвател/и е/са:

– посетителите на уеб сайта http://www.netimo.bg/;

– лицето осъществило контакт с Доставчика посредством изпращане на съобщение чрез формата за контакт достъпна на уеб сайта;

– лицето създало потребителски профил на уеб сайта на Доставчика;

– лицето, което се е абонирало да получава бюлетин.

в/ Форма за контакт е предоставен в електронна форма формуляр, достъпен на https://netimo.bg/kontakti/, чието изчерпателно попълване е условие за осъществяване на контакт с Доставчика.

г/ Абонамент за бюлетин е включване на адрес на електронна поща на Ползвателя в списък, на който електронен адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика услуги.

2.2 Настоящите общи условия предоставят информация на Ползвателите относно:

– Идентификация на Доставчика;

– Предмет на Общите условия;

– Характеристика на уеб сайта;

– Регистрация;

– Условия за добавяне и публикуване на обява за отдаване под наем и/или продажба на недвижим имот;

– Права, задължения и отговорност на Ползвателите;

– Права и задължения на Доставчика;

– Обработване на лични данни;

– Освобождаване от отговорност;

– Връзки към сайтове на трети страни;

– Абонамент за бюлетин;

– Права на интекетуална собственост. Ограничения при ползване;

– Заключителни разпоредби.

IV. ДАННИ ЗА ДОСТАВЧИКА

1. Наименование на Доставчика:„РЕАЛТИКО“ ЕООД.

2.Седалище и адрес на управление:град София, ул.“Кестенова гора“, бл.113, вх. А, ет.2, ап.6.

3. Данни за кореспонденция: град София, ул.“Кестенова гора“, бл.113, вх. А, ет.2, ап.6, телефон: 00359 893 51 20 90, електронна поща: office@netimo.bg.

4. Данни за вписване в търговски и друг публичен регистър:

– „РЕАЛТИКО“ ЕООД е търговско дружество, регистрирано в Търговския регистър към Агенцията по вписванията с ЕИК: 204998801.

V. ПРЕДМЕТ НА НАСТОЯЩИТЕ ОБЩИ УСЛОВИЯ

3.1Доставчикът е създал уеб сайта http://www.netimo.bg/, в който се съдържа подробна информация за предлаганите от Доставчика на Ползвателите услуги.

3.2Доставчикът предоставя, а Ползвателите се задължават да използват интернет страницата съгласно условията описани в тези Общи условия.

VI. ХАРАКТЕРИСТИКИ НА УЕБ САЙТА

4.1Уеб сайтът е създаден да информира Ползвателите за предлаганите от Доставчика услуги във връзка с разглеждане, търсене, публикуване на обяви и информация за наем и/или продажба на недвижими имоти. Уеб сайтът предоставя и възможност да бъде осъществен контакт с Доставчика, в случай, че Ползвателят желае да използва някои от предлаганите на уеб сайта услуги, а също така и в случай, че Позлвателят желае да регистрира потребителски профил на уеб сайта или неговият адрес на електронна поща да бъде включен в списък, на който адрес да бъде изпращана актуална информация относно предлаганите от Доставчика услуги.

4.2Доставчикът предоставя на Ползвателите на уеб сайта, а те използват предоставените услуги такива, каквито са и са обявени съгласно параметрите, указани в уеб сайта.

4.3Услугите, които могат да се използват от Ползвателите са следните:

Ползвателите имат право да регистрират/създават потребителски профил, това се отнася както за частно лице, така и за юридическо (фирма) лице.
Ползвателите имат право да разглеждат съдържанието на уеб сайта и публикуваните в него обяви за предлагане на продажба или отдаване под наем на недвижими имоти.
Ползвателите имат право да публикуват обяви за продажба или отдаване под наем на недвижими имоти.
Ползвателите имат право да осъществяват контакт с Ползвател, който продава или отдава под наем недвижим имот.
4.4Доставчикът има право по всяко време да обновява, променя, разширява, добавя, допълва или премахва услуги в уеб сайта.

4.5 Интернет сайтът включва изчерпателна информация относно:

– Информация относно Доставчика;

– Всички услуги, които Доставчикът предлага на Ползвателите;

– Информация за осъществяване на контакт с Доставчика.

VII. РЕГИСТРАЦИЯ

5.1Услугите предлагани на уеб сайта са предназначени да бъдат използвани от Ползватели, които са пълнолетни и дееспособни. С приемането на настоящите общи условия Ползвателят декларира, че отговаря на тези условия.

5.2Регистрацията на уеб сайта е доброволна и безплатна. Регистрацията е необходима с цел Ползватели (агенции за недвижими имоти, продавачи, строителни предприемачи, наемодатели, инвеститори и т.н., които предлагат имот за продажба или отдаване под наем да могат да въведат този имот в платформата, а също така и с цел Ползвателите, които желаят да закупят или наемат обявен на уеб сайта имот, да могат да осъществят контакт с Ползвателя публикувал обявата за отдаване под наем или продажба на съответния имот. За извършването на регистрация е необходимо Ползвателят да избере бутона „Вход“, след което е необходимо да избере бутона „Регистрирай се“ и да избере дали да попълни регистрационен формуляр като частно лице или фирма.

В случай, че Ползвателят е юридическо лице следва да бъде попълнен регистрацияонният формуляр за фирма от оторизирано лице (управител, собственик, пълномощник или др.), който формуляр е разделен на две части и съответно за всяка част трябва да бъде въведена следната информация, а именно:
В „Профил“: име на профила, телефон, адрес на електорнна поща, парола. Попълването на тази информация е задължително.
Във „Фирмени данни“: име на фирмата, телефон, адрес на електронна поща, адрес, МОЛ, ЕИК. Попълването на тази информация е задължително.
В случай, че Ползвателят е физическо лице следва да попълни регистрацияонният формуляр за частно лице лично, в който трябва да бъде въведена следната информация, а именно: име, фамилия, телефон, адрес на електронна поща и парола. Попълването на тази информация е задължително.
5.3След въвеждане на необходимата информация Ползвателят трябва да маркира полето, че е съгласен с Общите условия и да натисне върху бутона „Регистрация“.

5.4След попълване на формата и натискане на бутона „Регистрация“, Ползвателят получава имейл от Доставчика на посочения в регистационния формуляр адрес на електронната поща, с цел верификация на адреса на електронната поща за профила. Посредством завършването на регистрационната процедура се създава профил на Ползвателя в уеб сайта. Достъпът до профила се осъществява чрез въвеждане на адрес на електронна поща и парола.

5.5Забранява се регистрирането на един и същ адрес на електронна поща за повече от един потребителски профил.

5.6При регистрацията на профил от юридическо лице, регистрацията се извършва веднага след като бъде валидиран адресът на електронната поща, но Ползвателят ще има възможност да използва пълната функционалност на потребителския профил в срок до 24 часа, след като бъде извършена проверка в Търговския регистър на достоверността на предоставената при регистрацията информация.

5.7Ползвателят потвърждава, че предоставената при регистрацията информация е вярна. Доставчикът не носи отговорност при печатни грешки, а също така и при невярно представена информация или информация, която е представена по заблуждаващ начин. Ползвателят се задължава да актуализира и коригира неактуални и неточни данни. Ползвателят отговаря за всички действия, които се извършват чрез регистрирания профил. Ползвателят се задължава да уведоми Доставчика при съмнение или установяване на неправомерен достъп.

5.8Доставчикът има право да отхвърли искане за регистрация на профил на Ползвател или да откаже достъп до услугите, предлагани на уеб сайта в случай, че Ползвателят предостави или Доставчикът има съмнения, че е предоставил непълна, невярна или неточна информация. Доставчикът има право да закрие/изтрие създадения потребителски профил, в случай, че по негова преценка, или ако има налични данни от компетентни държавни органи, че през регистрирания потребителски профил се извършват или са били извършени незаконни действия.

VIII. УСЛОВИЯ ЗА ДОБАВЯНЕ И ПУБЛИКУВАНЕ НА ОБЯВА ЗА ОТДАВАНЕ ПОД НАЕМ И/ИЛИ ПРОДАЖБА НА НЕДВИЖИМ ИМОТ

6.1Обява за отдаване под наем и/или продажба на недвижим имот, а също така и пост, че регистриран Ползвател желае да закупи или наеме недвижим имот могат да бъдат публикувани на уеб сайта през профила на вече регистриран Ползвател (частно лице или фирма), като за целта е необходимо да бъдат изпълнени следните условия, а именно:

6.2. За публикуване на обява за отдаване под наем и/или продажба на недвижим имот:
Ползвателят избира бутона „Публикувай обява“ в горния десен ъгъл на уеб сайта;
Ползвателят влиза в потребителския си профил чрез въвеждане на потребителско име (адрес на електронна поща) и парола;
Ползвателят избира един от следните два бутона в зависимост от това дали желае да публикува обява за продажба на недвижим имот или за отдаване под наем, а именно: „Продава“ или „Под наем“;
Ползвателят въвежда цялата необходима информация в платформата, заедно със снимка в JPG формат;
Ползвателят натиска бутона „Публикувай“.

6.3. За публикуване на обява за отдаване под наем и/или продажба на недвижим имот:
Ползвателят избира бутона „Публикувай обява“ в горния десен ъгъл на уеб сайта;
Ползвателят влиза в потребителския си профил чрез въвеждане на потребителско име (адрес на електронна поща) и парола;
Ползвателят избира един от следните два бутона в зависимост от това дали желае да публикува пост за закупуване на недвижим имот или за наемане на недвижим имот, а именно: „Купува“ или „Наема“;
Ползвателят въвежда цялата необходима информация в платформата;
Ползвателят натиска бутона „Публикувай“.

IX. ПРАВА, ЗАДЪЛЖЕНИЯ И ОТГОВОРНОСТ НА ПОЛЗВАТЕЛИТЕ

7.1Ползвателят се задължава да използва услугите посочени в уеб сайта законосъобразно и в съответствие с настоящите Общи условия.

7.2Ползвателят има право да регистрира само един потребителски профил.

7.3Ползвателят има право да изтрие създаден от него потребителски профил по всяко време.

7.4Ползвателят се задължава да публикува точни и верни обяви и единствено точни и верни снимки, които са свързани със съответния имот.

7.5Ползвателят има право да променя цената на обявения в обявата имот по всяко време.

7.6Ползвателят няма право да публикува обяви с подвеждащо съдържание.

7.7Ползвателят има право да публикува само по една обява за един и същи имот.

7.8Ползвателят се задължава своевременно да актуализира информацията относно публикуваните от него недвижими имоти при промяна.

7.9Ползвателят се задължава да премахне публикуваната обява в случай, че предлаганият имот е продаден, отдаден под наем или не е наличен повече.

7.10Ползвателят няма право да пулбикува съдържание, което нарушава права на интелектулната собственост на Доставчика или трети лица.

7.11Ползвателят няма право да публикува съдържание под каквото и да е било форма (изображение, текст и др.), което е вулгарно, заплашително, злепоставящо, нецензурно или нарушава добрите нрави в обществото.

7.12Ползвателят няма право да публикува, използва, показва или прави достъпни по какъвто и да е било друг начин каквито и да е неразрешени материали, които са извън обхвата на предоставените от Доставчика услуги.

7.13Ползвателят няма право да публикува връзки препращащи към други интернет страници.

7.14Ползвателят няма право да модифицира, копира, променя, дублира, създава производни или пригодени, отделни или цели части от уеб сайта.

7.15Ползвателят няма право да предоставя на трети лица по какъвто и да е начин и в каквато и да е форма, с комерсиална или некомерсиална цел, каквото и да е съдържание, информация, ноу-хау или технология, които са извлечени частично или в цялост от уеб сайта.

7.16Ползвателят няма право да нарушава нормалната работа на другите Ползватели на услугите.

7.17Ползвателят няма право да публикува, изпраща или да формулира по друг начин компютърни вируси или други подобни.

7.18Ползвателят няма право да деактивира и/или разстройва пълната или частична функционалност на уеб сайта, а също така и на услугите, предлагани на уеб сайта.

7.19Ползвателят няма право да генерира прекомерно голям трафик на уеб сайта или да претоварва трафика на уеб сайта.

7.20Ползвателят няма право да нарушава работата на мрежи или сървъри, които са свързани с услугите, а също така няма право да пречи за предоставяне на услугите.

7.21Ползвателят няма право да се опитва да получава неразрешен достъп до каквато и да е част от уеб сайта или до сървърите поддържани и собственост на Доставчика.

7.22Ползвателят се задължава да пази в тайна адреса на електронната си поща и паролата си за достъп до своя регистриран профил.

7.23Ползвателят няма право да събира и използва неправомерно лични данни или друга информация за други Ползватели.

7.24Ползвателят няма право да обижда или безпокои по друг начин друг Ползвател.

7.25Ползвателят няма право да предоставя своя профил за ползване от други лица. Ползвателят няма право да използва профилите на други лица.

7.26Ползвателят се задължава незабавно да уведоми Доставчика за всяко неразрешено използване на потребителското име и паролата.

7.27Ползвателят няма право да нарушава поверителността на други Ползватели на този уеб сайт чрез събиране, съхранение и разпространение на информация за други Ползватели освен ако тези действия са съвместими с действощото законодателство.

7.28Ползвателят няма право да използва търговската марка на Доставчика. Ползвателят отговаря за публикуваното от него съдържание на уеб сайта, а също така и за всички извършени от него действия във връзка с използването на уеб сайта.

7.29Ползвателят няма право да изпраща „spam”, “junk mail”, “chain letter” или каквито и да е било непоискани търговски съобщения.

X. ПРАВА И ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ДОСТАВЧИКА

8.1Доставчикът има право да изтрие публикувана обява, която не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

8.2Доставчикът има право да изиска от Ползвателя редактиране на обява или част от обява, в случай че не отговаря на изискванията на настоящите Общи условия.

8.3Доставчикът има право да спре временно, откаже или прекрати предоставянето на услуга при нарушение и/или съмнение за нарушение на настоящите Общи условия или при нелоялно поведение и/или съмнение за нелоялно поведение на Ползвател (публикуване на неверни обяви, препращане към други интернет страници и др. подобни).

8.4Доставчикът има право да закрие регистрирания профил на Ползвател в следните изброени случаи, а именно:

при дълъг период, в който профилът не е бил използван (повече от три години);
по всяко време след подадена заявка от Ползвателя по електронна поща;
в други случаи по преценка на Доставчика след предварително предизвестие.
8.5Доставчикът има право да ограничи или блокира достъпа на Ползвател до регистрирания му профил и/или да изтрие публикувани от него обяви или друго съдържание, без да уведоми съответния ползвател в следните неизчерпателно изброени случаи, а именно:

Когато Ползвателят действа в нарушение на настоящите Общи условия;
Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават репутацията на уеб сайта;
Когато Ползвателят извършва действия, които нарушават интересите на Доставчика и други Ползватели на уеб сайта;
При извършване на опит или действия, които нарушават сигурността и функционирането на уеб сайта;
При нарушаване на правата на интелектуална собственост на Доставчика;
При получаване на разпореждане от компетентен държавен орган.
8.6Доставчикът има право да откаже създаването на нов профил на Ползвател, който има изтрит или блокиран профил.

8.7Доставчикът има право по своя преценка и без да е задължен да уведоми Ползвателите да размества публикуваните на уеб сайта обяви, без да носи отговорност за това.

8.8Доставчикът има право да забрани и/или откаже публикуването на обяви от определени адреси на електронна поща, IP адреси, от които е установено, че са били извършвани системни нарушения на правилата създадени от Доставчика за публикуване на обяви.

8.9Доставчикът има право да въвежда платени услуги или да въвежда такси за вече съществуващи услуги, които са безплатни към съответния момент. Доставчикът се задължава да уведоми Ползвателите за това своевременно.

8.10Доставчикът има право по всяко време да въвежда нови услуги в уеб сайта и да прави промени в уеб сайта, да премахва услуги от уеб сайта, по своя преценка, без задължение за уведомяване и без да носи отговорност за това.

XI. ОБРАБОТКА НА ЛИЧНИ ДАННИ

9.1Доставчикът събира и обработва лични данни на физическите лица като прилага всички стандарти за защита на личните данни съгласно Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни и относно свободното движение на такива данни и за отмяна на Директива 95/46/ЕО. Доставчикът зачита неприкосновеността на личността на физическите лица и полага всички необходими усилия за защита на личните данни на физическите лица срещу неправомерно обработване посредством прилагане на технически и организационни мерки за защита на личните данни, които мерки са изцяло съобразени със съвременните технологични постижения и осигуряват ниво на защита, което съответства на рисковете, свързани с обработването, и на естеството на данните, които трябва да бъдат защитени. Подробна информация относно какви лични данни обработва Доставчикът, целите на обработването на личните данни, срок на съхранение на личните данни, а също така и останалата информация в изпълнение на изискванията на член 13 от Регламент (ЕС) 2016/679 е налична в Политиката за защита на личните данни, която е публикувана на: ……………..

XII. ОСВОБОЖДАВАНЕ ОТ ОТГОВОРНОСТ

10.1Доставчикът не дава по никакъв начин каквито и да е гаранции, че уеб сайтът и предлаганите на него услуги ще бъдат достъпни по всяко време и от всяка точка на света. Доставчикът не гарантира, че уеб сайтът ще остане непроменен и ще се поддържа неограничено във времето.

10.2Информацията в този уеб сайт може да съдържа грешки или неизправности, въпреки че Доставчикът се стреми да поддържа информацията актуална. Доставчикът прави необходимото да осигурява на Ползвателите непрестанен дотъп до услугите на уеб сайта и до уеб сайта, а също така извършва поддръжка на уеб сайта и услугите с грижата на добрия търговец с цел добросъвестно обслужване на Ползвателите. Доставчикът има право да извършва промени и подобрения в този уеб сайт по всяко време без предупреждение. Доставчикът не поема отговорност за каквито и да е грешки или неизправности в съдържанието на този уеб сайт. Доставчикът не поема отговорност за вреди и загуби възникнали за Ползвателите в резултат на използването на този уеб сайт и информацията от този уеб сайт.

10.3Отговорността при използването на този уеб сайт е изцяло за Ползвателя, като опериращ в него и използващ неговите възможности. Доставчикът не поема отговорност за евентуални вреди и неблагоприятни последици във връзка с употребата на този уеб сайт, включително и при хипотеза на нанесена материална щета на съответното техническо устройство на Ползвателя.

10.4Доставчикът не носи отговорност за извършени действия от Ползватели в нарушение на настоящите Общи условия. Доставчикът не носи отговорност за точността или истинността на публикуваното съдържание на обявите и не гарантира самоличността на Ползвателите. Доставчикът не гарантира, че Ползвателите са пълнолетни и дееспособни лица и не поема отговорност за извършени от тях действия или за нарушаване от тяхна страна права на трети лица. Доставчикът не носи отговорност за настъпили вреди, които са причинени от предоставена невярна, подвеждаща, неточна информация от Ползватели на уеб сайта.

10.5Доставчикът не носи отговорност за причинени вреди, в резултат на потребителска грешка, компютърен вирус, пропуск, прекъсване или проблем в самата ситема, поддържаща целостта и структурата на настоящия уеб сайт.

10.6Доставчикът не гарантира, че услугите, съдържанието и обявите на уеб сайта ще отговарят на очакванията на Ползвателите. В случай на съмнение относно качество на някоя услуга или съдържанието на публикувани обяви, Ползвателят не трябва да използва уеб сайта. Ако въпреки тези съмнения Ползвателят продължи да използва уеб сайта, отговорността, заедно с всички последствия, затова се носи от Ползвателя.

XIII. ВРЪЗКИ КЪМ САЙТОВЕ НА ТРЕТИ СТРАНИ

11.1Уеб сайтът на Доставчика съдържа връзки към интернет страници, поддържани от трети страни („Сайтове на трети страни“). Всички сайтове на трети страни, които могат да бъдат достъпни чрез този уеб сайт са независими и Доставчикът не поема каквато и да е отговорност за вреди и загуби възникнали за потребителите в резултат на използването на тези сайтове. Доставчикът не носи отговорност за съдържанието в сайтовете на третите страни, а също така и за наличието на вируси, други вредни компоненти на тези сайтове.

XIV. АБОНАМЕНТ ЗА БЮЛЕТИН

12.1 Абониране за бюлетин е въвеждане от Ползвателя на адрес на електронна поща в списък, на който адрес се изпраща актуална информация относно предлаганите от Доставчика услуги. Ползвателите имат право да се отпишат от списъка, в който са включени. Бюлетинът се разпространява безплатно и Доставчикът по никакъв начин не е обвързан със задължение за регулярност на изпращане на бюлетини при извършване на абонамент.

ВАЖНО:Информацията оцветена в червен цвят по-горе се отнася за абонамент за получаване на бюлетин каквато опция в момента не е налична, но на срещата коментирахме, че ще включите това след няколко месеца, така че съм заложила клаузи за абонамент за бюлетин в Общите условия.

XV. ПРАВА НА ИНТЕЛЕКТУАЛНА СОБСТВЕНОСТ. ОГРАНИЧЕНИЯ ПРИ ПОЛЗВАНЕ

13.1Цялото съдържание на уеб сайта, включително, но не само, всички изображения, илюстрации, графики, компютърни програми е изключителна собственост на Доставчика. Използване на търговската марка на Доставчика без негово съгласие е нарушение на законодателството

13.2Достъпът до уеб сайта и до услугите, предоставяни на уеб сайта, не трябва по никакъв начин да се разглежда и тълкува като безвъзмездно предоставяне на лицензии или права на интелектуална собственост.

13.3Ползвателите имат право да използват съдържанието на уеб сайта за търсене на недвижими имоти, а също така и за осъществяване на контакт с наемодатели или продавачи.

13.4Възпроизвеждането на съдържанието на уеб сайта или на част от него се извършва само и единствено с предоставеното писмено съгласие на Доставчика.

13.5Ползвателите носят цялата отговорност във връзка с правото на интелектуална собственост относно съдържанието публикувано от Ползвателя на уеб сайта.

13.6Ползвателят се задължава да притежава правото на интелектуална собственост върху публикуваното от него съдържание (текст, снимка и др.) или да има разрешение за публикуването на съдържанието.

13.7Ползвателят се задължава да не публикува съдържание, което нарушава права на интелектуална собственост на трети лица.

13.8Доставчикът не се задължава да следи за наличието или отсъствието на права на интелектуална собственост върху публикувано от Ползвателя съдържание в уеб сайта.

13.9Доставчикът има право да премахва съдържание публикувано от Ползвател, за което има основание да смята или съществуват съмнения, че това съдържание нарушава права на интелектуалната собственост на трети лица.

13.10Извличането на информация от ресурси от базата данни намиращи се на уеб сайта на Доставчика и последващо създаване на собствена база данни от Ползвателя в електронен или друг вид, ще се счита за нарушение.

13.11В случай, че възникне претенция за авторско право, Ползвателят трябва да уведоми Доставчика, да конкретизира обекта на авторско право и да представи документи за собствеността му.

XVI. ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

14.1Всички съобщения и уведомления между Доставчика и Ползвателя се осъществяват на български език и ще се считат за валидно извършени, ако са изпратени писмено.

14.2 Общите условия и всяка преддоговорна информация, които уреждат отношенията между Доставчика и Ползвателя се предоставят на български език.

14.3Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на настоящите Общи условия няма да води до недействителност на Общите условия като цяло.

14.4За всички въпроси, които не са уредени в тези Общи условия се прилагат разпоредбите на българското гражданско и търговско законодателство.

14.5Всички спорове между Доставчика и Ползвателя щe бъдaт paзpeшaвaни в дyx нa paзбиpaтeлcтвo чpeз пpeгoвopи мeждy cтpaнитe. При непостигане на съгласие, спорът се отнася за решаване пред компетентния съд.

14.6Доставчикът има право да актуализира като изменя и допълва настоящите Общи условия по всяко време в бъдеще. Когато това се случи, променените Общи условия ще бъдат публикувани на този уеб сайт с нова дата „Последна промяна“ в горната част и ще бъдат в сила от датата на публикуване. Поради това, е препоръчително периодично да проверявате тези Общи условия, за да сте сигурни, че сте запознати с всички промени.

14.7В случай, че имате допълнителни въпроси относно настоящите Общи условия, моля не се колебайте да се свържете с Доставчика на 00359 893 51 20 90 или office@netimo.bg .